Administracinė informacija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Renault Trafic GGB 928.

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Konkursai

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ (toliau – Koncertinė įstaiga) vadovo pareigoms eiti.

Daugiau informacijos apie įstaigą galima rasti: http://saule.lt/

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 14,86-14,99 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Koeficientas nustatomas atsižvelgiant į turimą vadovaujamojo darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Profesionaliojo scenos meno įstatymą bei kitus su koncertinių įstaigų administravimu susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 3. mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;
 4. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
 5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 6. Koncertinės įstaigos vadovas turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse (prašyme patvirtinkite, kad visa teikiama informacija yra teisinga, ir kad esate nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje);
 2. dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams (išsilavinimo, vadovaujamo darbo patirties, kalbos mokėjimo lygio), ar jų patvirtintas kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. koncertinės įstaigos 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas koncertinės įstaigos veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos nuostatais grįstą kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, numatomas įstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyčius, taip pat kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Pretendentų atrankos būdas – veiklos programos ir pokalbio vertinimas. 

Dokumentai priimami iki 2023 m. rugsėjo 22 d.:

 • asmeniškai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamajame prie 9 langelio, adresu Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai;
 • elektroniniu paštu lina.petraitiene@siauliai.lt;
 • paštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai. Siunčiant dokumentus paštu, jų pateikimo konkurso organizatoriui data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.

Pretendentai, pasirašę Konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą ( forma pridedama ), turi teisę susipažinti su koncertinės įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat bendrauti su koncertinės įstaigos darbuotojais:

 • 2023 m. rugsėjo 18 d. 9-12 val.;
 • 2023 m. rugsėjo 20 d. 13-16 val.

Vadovas, siekdamas įgyvendinti Koncertinei įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Koncertinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami Koncertinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 • užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Koncertinės įstaigos nuostatų;
 • tvirtina Koncertinės įstaigos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • tvirtina Koncertinės įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus bei kitus su Koncertinės įstaigos veikla susijusius dokumentus ir tvarkas;
 • priima į pareigas ir iš jų atleidžia Koncertinės įstaigos darbuotojus, teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų darbo užmokestį, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes, skatina ir skiria drausmines nuobaudas, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
 • garantuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu teikiami ataskaitų rinkiniai, statistinės ir kitos ataskaitos būtų teisingi ir laiku;
 • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Koncertinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais;
 • tvirtina Koncertinės įstaigos pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Koncertinei įstaigai teisme ar kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
 • neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus ir kitus Koncertinės įstaigos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jos darbuotojams;
 • organizuoja Koncertinės įstaigos viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Koncertinės įstaigos vardu pasirašo sutartis, informacinius ir kitus dokumentus;
 • Koncertinės įstaigos vardu sudaro autorines sutartis su atlikėjais, autoriais ar autorių atstovaujančių autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija dėl teisių į meno kūrinį perdavimo Koncertinei įstaigai arba autorines licencines sutartis dėl teisių panaudoti kūrinį Koncertinės įstaigos repertuare suteikimo, taip pat sudaro autorines kūrinio užsakymo ir intelektinių paslaugų sutartis;
 • užtikrina, kad Koncertinės įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos sprendimai;
 • vykdo kitus su Koncertinės įstaigos veikla susijusius Savivaldybės mero pavedimus ir užduotis bei kitas teisės aktuose Koncertinės įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

Informacija teikiama: el. p. lina.petraitiene@siauliai.lt arba tel. (8 41) 596 204.