Korupcijos prevencija

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ apskaitininkė Akvilė Gudmonienė 

Mob. +370 656 17 671
El. p. akvile.gudmoniene@saule.lt
Paštu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui, Tilžės g. 140, Šiauliai

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ l. e. p. vadovė Deimantė Bačiulė
Mob. +370 671 42 889 (darbo valandomis)
El. p. deimante.baciule@saule.lt
Paštu Šiaulių kultūros centro direktorei, Tilžės g. 140, Šiauliai

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos atmintinė

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri gali palengvinti valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (šią formą galima rasti Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės skilties „Palikti pranešimą svetainėje“ poskiltyje „Valstybės tarnautojams“) Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2c126b325df711e896f6c1bcca8cd3a8/eUfzzQdCqU

Atmintinė valstybės tarnautojui (ar jam prilygintam asmeniui), susidūrusiam su korupcija

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ dokumentai, susiję su korupcijos prevencija

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ antikorupcinio elgesio taisyklės 

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ korupcijos prevencijos 2023–2026 metų programa 2023 

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2023–2026 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2023 

Informacijos, susijusios su galimamos korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje „Saulė“ tvarka 2023  

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas:
1. vadovo pavaduotojas.